Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności
1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie LupaKosmetyczna.pl została stworzona przez Procosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Izbicy Kujawskiej ul. Chopina 18,
celem podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności w tym Serwisie.
2.  Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu LupaKosmetyczna.pl oraz przy składaniu ……………. (zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną), której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów i innych informacji prozdrowotnych związanych z używaniem kosmetyków.
3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie użytkownikom serwisu internetowego LupaKosmetyczna.pl ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.
4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach serwisu LupaKosmetyczna.pl mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Procosmetics sp. z o.o nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
Dane osobowe
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Procosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Izbicy Kujawskiej, przy ul. Chopina 18, 87-865 Izbica Kujawska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu pod Nr. KRS: 0000337940.
6. Procosmetics przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Procosmetics przetwarza jego dane w zakresie
szerszym, niż jest
to obligatoryjnie wymagane przy
podanym podczas pierwszej
rejestracji Użytkownika.
7.
Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym LupaKosmetyczna.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Procosmetics w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
8
Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w LupaKosmetyczna.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić
usunięcia danych niezbędnych do
ponownego zarejestrowania i
zablokowania
niek
t
órych danych podczas
możliwości
ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
9. Procosmetics przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności LupaKosemtyczna.pl. w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
10. Każdy użytkownik posiada pełne prawo do wglądu we własne dane osobowe, możliwości ich zmiany, a także usunięcia z naszej bazy, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną"
(Dz. U. 02.144.1204).
11. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym także techniki kryptograficzne, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Aadministratora Danych Osobowych).
12. W Profilu wyświetlane są dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup dyskusyjnych, lista ulubionych Salonów Kosmetycznych, do których należy dany Użytkownik oraz lista komentarzy danego Użytkownika.
IP i Cookiem
13. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez LupaKosmetyczna.pl wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). LupaKosmetyczna.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
14. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.
15. informujemy jednak, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z serwisu LupaKosmetyczna.pl, może jednak czasami wywołać pewne utrudnienia związane z prawidłowym wyświetlaniem treści serwisu.
Publikacja danych w serwisie
16 Każdy Użytkownik, który przy dodawaniu jakiejkolwiek treści zamieszcza swoje dane teleadresowe, bierze pełną odpowiedzialność za ich publikację oraz na taką publikację wyraża zgodę.
17. LupaKosmetyczna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na tym portalu.
18. Komentarze, pytania wysyłane do ekspertów oraz ich odpowiedzi, wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.
19. Procosmetics zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w LupaKosmetyczna.pl. Procosmetics może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę na adres e-mail podany przy rejestracji oraz na konto pocztowe LupaKosmetyczna.pl. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
19. Każdy użytkownik rejestrując się w portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi klienta.
20. LupaKosmetyczna.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania na każdej stronie portalu, według swojego uznania, wszelkiego rodzaju reklam, w każdej możliwej formie, a każdy Użytkownik, korzystający z portalu, wyraża na to zgodę o charakterze dobrowolnym
Rezygnacja z wybranych usług serwisu
21. Serwis Lupakosmetyczna.pl oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania newsletterów oraz innych usług określonych podczas rejestracji. Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.
Zmiany w polityce ochrony prywatności
Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Procosmetics sp. z o.o. polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu niezwłocznie, w ramach zakładki „Polityka prywatności”. Zachęcamy wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.
W jaki sposób skontaktować się z Administartorem Serwsiu LupaKosmetyczna.pl?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Procosmetics sp. zo.o. polityki w zakresie ochrony prywatności, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….@lupakosmetyczna.pl.

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności 10.06.2011 r.Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie LupaKosmetyczna.pl została stworzona przez Procosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawiej ul. Obozowa 64/25, celem podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności w tym Serwisie.

 

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu LupaKosmetyczna.pl oraz przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów i innych informacji związanych z używaniem kosmetyków i zabiegów kosmetycznych.

 

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie użytkownikom serwisu internetowego LupaKosmetyczna.pl ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, oraz ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.

 

4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach serwisu LupaKosmetyczna.pl mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Procosmetics sp. z o.o nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Dane osobowe

 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Procosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowa 64/25, 01-426 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu pod Nr. KRS: 0000337940.

 

6. Procosmetics przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Procosmetics przetwarza jego dane w zakresie podanym podczas pierwszej rejestracji Użytkownika.

 

7. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym LupaKosmetyczna.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Procosmetics w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

8. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w LupaKosmetyczna.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić ponownego zarejestrowania i zablokowania niektórych danych podczas ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

9. Procosmetics przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności LupaKosemtyczna.pl. w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

10. Każdy użytkownik posiada pełne prawo do wglądu we własne dane osobowe, możliwości ich zmiany, a także usunięcia z naszej bazy, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

11. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym także techniki kryptograficzne, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Aadministratora Danych Osobowych).

 

12. W Profilu wyświetlane są dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup dyskusyjnych, lista ulubionych Salonów Kosmetycznych, do których należy dany Użytkownik oraz lista komentarzy danego Użytkownika.

 

IP i Cookies

 

13. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez LupaKosmetyczna.pl wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). LupaKosmetyczna.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

14. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

 

15. Informujemy jednak, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z serwisu LupaKosmetyczna.pl, może jednak czasami wywołać pewne utrudnienia związane z prawidłowym wyświetlaniem treści serwisu.

 

Publikacja danych w serwisie

 

16. Każdy Użytkownik, który przy dodawaniu jakiejkolwiek treści zamieszcza swoje dane teleadresowe, bierze pełną odpowiedzialność za ich publikację oraz na taką publikację wyraża zgodę.

 

17. LupaKosmetyczna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na tym portalu.

 

18. Komentarze, recenzje, pytania wysyłane do ekspertów oraz ich odpowiedzi, wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

 

19. Procosmetics zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w LupaKosmetyczna.pl. Procosmetics może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę na adres e-mail lub numer telefonu podany przy rejestracji oraz na konto pocztowe LupaKosmetyczna.pl. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

20. Każdy użytkownik rejestrując się w portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi klienta.

 

21. LupaKosmetyczna.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania na każdej stronie portalu, według swojego uznania, wszelkiego rodzaju reklam, w każdej możliwej formie, a każdy Użytkownik, korzystający z portalu, wyraża na to zgodę o charakterze dobrowolnym

 

Rezygnacja z wybranych usług serwisu

 

22. Serwis Lupakosmetyczna.pl oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania newsletterów oraz innych usług określonych podczas rejestracji. Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

 

Zmiany w polityce ochrony prywatności

 

23. Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Procosmetics sp. z o.o. polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu niezwłocznie, w ramach zakładki „Polityka prywatności”. Zachęcamy wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

 

W jaki sposób skontaktować się z Administartorem Serwsiu LupaKosmetyczna.pl?

 

24. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Procosmetics Sp. zo.o. polityki w zakresie ochrony prywatności, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@lupakosmetyczna.pl.

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności 10.06.2011 r.